Vyúčtování nákladů na služby a reklamace

Vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu

- každé SVJ či BD má SVŮJ VLASTNÍ BANKOVNÍ ÚČET, kam se platí zálohy na služby a odkud se vyplácí přeplatky 

- VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA SLUŽBY je prováděno v souladu se zákonem 67/2013 Sb. a vyhláškou č. 269/2015 Sb. do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období (zpravidla do 30.4.) - nežádejte tedy vyúčtování služeb během roku (např. při převodu jednotky)

REKLAMACE vyúčtování  je možno uplatnit písemnou formou ve lhůtě do 30 dnů od obdržení vyúčtování. V reklamaci uvede uživatel bytu konkrétní zjištěnou chybu. Předmětem reklamace může být zejména výše zaplacených záloh či hodnota naměřených odečtů poměrových měřidel. Při fyzickém odečtu měřičů věnujte pozornost zapisovanému stavu, který stvrzujete podpisem!! Při reklamaci fyzických odečtů uvádějte vždy aktuální stav!  Reklamaci dálkových odečtů uplatňujte prostřednictvím výboru u poskytovatele příslušné služby.  Vodoměr a kalorimetr spotřebitele není fakturačním měřidlem a slouží pouze k poměrnému rozúčtování nákladů!! 

Pro reklamaci využijte našeho on-line formuláře: