Aktuality

Informace ke svolávání shromáždění platné od 10. 5. 2021 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 14601/2021-10/MIN/KAN účinného od 7. 5. 2021 do odvolání se v čl. 18 stanovují podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob: a) účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor.

Tedy - shromáždění do 10 osob lze svolat za dodržení hygienických opatření (respirátory, desinfekce, 2m rozestupy). Shromáždění nad 10 osob - osoby s platným PCR testem, prodělaný Covid-19 v posledních 90 dnech, očkování (vše na základě dokladu).

Nadále platí přiměřeně následující:

- pokud je nezbytné schválit jakékoli usnesení, využijte schvalování per rollam (a to i tehdy, pokud ho nemáte definováno ve stanovách - zákon 191/2020 Sb, Lex covid justice) - prodlouženo do 30.6.2021 bez ohledu na trvání či povahu mimořádných protiepidemických opatření. 

- pokud v období mimořádných opatření končí funkční období statutárního orgánu SVJ či BD, tak se automaticky prodlužuje tak, že skoční až uplynutím tří měsíců ode dne následujícího po skončení mimořádných opatření. Současně však lze i tady využít volbu per rollam. 

 - co se týče projednání a schválení účetní závěrky, lze aplikovat ust. zákona o účetnictví, kdy UZ musí být zveřejněna do 12 měsíců od rozvahové dne bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy schváleny příslušným orgánem (tedy shromážděním). 


Vážení klienti, oznamujeme vám, že od 1. 10. 2020 nás najdete na nové adrese:  LEGIONÁŘSKÁ 409   (vedle ČSOB pojišťovny).Dnem 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 89/2019 Sb., občanský zákoník týkající se bytového spoluvlastnictví (správa domu, existence a fungování SVJ a BD) a současně byl doplněn zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Přehled nejvýznamnějších změn pro SVJ:

- zrušení předkupního práva 

- stavební úpravy v bytě - zavedení POVINNOSTI vlastníka PŘEDEM oznámit výboru VEŠKERÉ plánované stavební úpravy uvnitř bytu - více viz. Praktické info/Stavební úpravy

- opravy a údržba společných částí UVNITŘ bytu nebo společné části ve výlučném užívání 

- oznamovací povinnost podnikání  a krátkodobých pronájmů - více viz. Praktické info/Změna vlastníka)

- úprava přechodu dluhů při převodu jednotky 

- změna většiny pro rozhodování shromáždění mimo zasedání, tzv. per rollam 

- náhradní shromáždění pokud není většina pro usnášeníschopnost

- změna prohlášení vlastníka (zjednodušení pro změny týkající se společných částí, při které se nemění velikost podílu, změny účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka nebo změny pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí )

- zjednodušení podmínek pro nucený prodej jednotky při omezování výkonu práv ostatních vlastníků 

- změna stanov nevyžaduje formu notářského zápisuOstatní:

Dále připomínáme, že po 25. 10. 2020 musí být instalovány POUZE měřiče nebo indikátory topných nákladů a měřiče spotřeby vody umožňující dálkové odečty. Měřiče instalované do    25. 10. 2020 včetně musí být nahrazeny do 1. 1. 2027.


Od 1. 1. 2021 bude povinnost uchovávat zápis ze schůzí shromáždění / členské schůze včetně příloh po celou dobu existence SVJ nebo BD1.5.2019 Připravili jsme pro Vás novou sekci Praktické informace

24.-26.10. 2018

omlouváme se za případné výpadky v elektronické komunikaci způsobené technickými problémy poskytovatele internetového připojení .. děkujeme za pochopení a trpělivost


24.5.2018 Seminář GDPR

Připravujeme pro vás malý seminář k aplikaci Nařízení EU týkajícího se ochrany osobních údajů (GDPR) v rámci SVJ - o termínu budete informováni e-mailem.


23. 4. 2018 E-maily

Vzhledem k nefunkčnosti domény investservis.cz prosím využívejte nových e-mailových adres: kurim@investservis-kurim.cz a bechova@investservis-kurim.cz


5. 4. 2018   GDPR

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) týkající se ochrany osobních údajů. Pro potřeby SVJ jsou shromažďovány některé údaje, podléhající souhlasu. Situaci pro Vás monitorujeme a máme pro Vás připraveny návrhy řešení. Doporučujeme proto výborům SVJ konzultovat s námi tuto problematiku a přijmout potřebná opatření.