Aktuality

Změny záloh na energie od 1. 1. 2023

V souvislosti se zvýšením ceny tepelné energie na vytápění, ohřev teplé vody, elektrické energie pro společné prostory a navýšení ceny vodného a stočného, Vám sdělujeme, že jsme nuceni v souladu se Smlouvou o správě provést změnu rozpisu plateb v těchto výše uvedených položkách s účinností od 1. 1. 2023. Nové rozpisy plateb budou vyhotoveny s přihlédnutím ke skutečným nákladům v jednotlivých bytech dle posledního známého vyúčtování plnění poskytovaných s jeho užíváním, a tím je rok 2021. 

Nové výpočtové listy budou doručeny vlastníkům v průběhu prosince. Změny SIPO budou zpracovány automaticky - pokud máte nastaveny limity, prosíme o navýšení, aby platby v lednu proběhly bez problémů. Ty, co mají nastaveny trvalé příkazy v bance, prosíme o změnu TP.

......................................................................................................................................................................................

Datové schránky SVJ od 1. 1. 2023

Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákonem č. 261/2021 Sb.) dojde od 1. 1. 2023 k zavedení datových schránek pro všechny právnické osoby zapsané v registru osob, tedy i pro společenství vlastníků .  

Datová schránka bude založena automaticky a bezplatně Ministerstvem vnitra České republiky, nejpozději do 31. 3. 2023. Přístup do datové schránky bude zřízen členům statutárního orgánu SVJ nebo BD ("oprávněné osoby"). Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) budou těmto osobám doručeny poštou. V případě změny statutárního orgánu SVJ nebo BD budou automaticky po změně v rejstříku doručeny nové přístupové údaje novým funkcionářům a starým budou zrušeny. 

POZOR!!

Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Pokud si oprávněné osoby (předseda společenství nebo členové výboru SVJ nebo členové představenstva BD) přístupové údaje nepřevezmou, považuje se za datum doručení 10. den po uložení zásilky s přístupovými údaji na poště (tzv. "fikce doručení"). 

Správou datové schránky je možno pověřit také osobu odlišnou od statutárního orgánu ("pověřenou osobu") - např. správci. Pověřené osobě bude třeba stanovit v nastavení datové schránky rozsah oprávnění.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen buď okamžikem přihlášení oprávněné či pověřené osoby do datové schránky, nebo opět 10. dnem, pokud nebude zpráva v datové schránce přečtena  - nedojde k přihlášení do datové schránky (tzv. "fikce doručení"). Doručení  dokumentu do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou a proto je třeba schránku pravidelně kontrolovat. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Dnem 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 89/2019 Sb., občanský zákoník týkající se bytového spoluvlastnictví (správa domu, existence a fungování SVJ a BD) a současně byl doplněn zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Přehled nejvýznamnějších změn pro SVJ:

- zrušení předkupního práva 

- stavební úpravy v bytě - zavedení POVINNOSTI vlastníka PŘEDEM oznámit výboru VEŠKERÉ plánované stavební úpravy uvnitř bytu - více viz. Praktické info/Stavební úpravy

- opravy a údržba společných částí UVNITŘ bytu nebo společné části ve výlučném užívání 

- oznamovací povinnost podnikání  a krátkodobých pronájmů - více viz. Praktické info/Změna vlastníka)

- úprava přechodu dluhů při převodu jednotky 

- změna většiny pro rozhodování shromáždění mimo zasedání, tzv. per rollam 

- náhradní shromáždění pokud není většina pro usnášeníschopnost

- změna prohlášení vlastníka (zjednodušení pro změny týkající se společných částí, při které se nemění velikost podílu, změny účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka nebo změny pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí )

- zjednodušení podmínek pro nucený prodej jednotky při omezování výkonu práv ostatních vlastníků 

- změna stanov nevyžaduje formu notářského zápisuOstatní:

Dále připomínáme, že po 25. 10. 2020 musí být instalovány POUZE měřiče nebo indikátory topných nákladů a měřiče spotřeby vody umožňující dálkové odečty. Měřiče instalované do    25. 10. 2020 včetně musí být nahrazeny do 1. 1. 2027.


Od 1. 1. 2021 bude povinnost uchovávat zápis ze schůzí shromáždění / členské schůze včetně příloh po celou dobu existence SVJ nebo BD1.5.2019 Připravili jsme pro Vás novou sekci Praktické informace

24.-26.10. 2018

omlouváme se za případné výpadky v elektronické komunikaci způsobené technickými problémy poskytovatele internetového připojení .. děkujeme za pochopení a trpělivost


24.5.2018 Seminář GDPR

Připravujeme pro vás malý seminář k aplikaci Nařízení EU týkajícího se ochrany osobních údajů (GDPR) v rámci SVJ - o termínu budete informováni e-mailem.


23. 4. 2018 E-maily

Vzhledem k nefunkčnosti domény investservis.cz prosím využívejte nových e-mailových adres: kurim@investservis-kurim.cz a bechova@investservis-kurim.cz


5. 4. 2018   GDPR

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) týkající se ochrany osobních údajů. Pro potřeby SVJ jsou shromažďovány některé údaje, podléhající souhlasu. Situaci pro Vás monitorujeme a máme pro Vás připraveny návrhy řešení. Doporučujeme proto výborům SVJ konzultovat s námi tuto problematiku a přijmout potřebná opatření.